Start > Reklamacje i zwroty

Regulamin i polityka prywatności sklepu internetowego www.sklep@dorado.com.pl

§ 1

Postanowienia wstępne

1.Dorado Chłodnie sp. z o. o. (zwany dalej Sprzedawcą) wprowadza do stosowania, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) niniejszy Regulamin regulujący zasady korzystania ze Sklepu oraz świadczenie usług przez Sprzedawcę drogą elektroniczną.

2.Regulamin określa w szczególności:

a.rodzaje i zakres usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną;

b.warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady korzystania ze Sklepu;

c.zasady, warunki i tryb zawierania i rozwiązywania z Klientem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności umów sprzedaży zawieranych na odległość;

d.tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, a także tryb reklamowania zakupionych towarów;

e.politykę plików cookies;

f.warunki korzystania z Usługi Newsletter;

g.szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

3.Sprzedawca informuje, zgodnie z art. 6, pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), iż funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Sprzedawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient określone zostały w § 17 Regulaminu.

4.Sklep internetowy Dorado Do Domu, dostępny jest pod adresami internetowymi: www.sklep.dorado.com.pl.

Właścicielem sklepu i podmiotem go prowadzącym jest „DORADO CHŁODNIE” Sp. z o. o. z siedzibą w Bielsko-Biała 43-300, Św. Anny 22, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000092418, NIP: 9372122193, REGON 070894170, o kapitale zakładowym w wysokości 1 001 100,00 złotych, adresy stron internetowych: www.dorado.com.pl , www.dodomu.dorado.com.pl. , www.idorado.pl , www.edorado.pl.

5.Korzystanie ze Sklepu wymaga akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

6.Ze Sprzedawcą można się kontaktować za pośrednictwem tradycyjnej poczty, telefonicznie lub poczty email. Aktualne dane teleadresowe są opublikowane na stronie www.dorado.com.pl/oddzialy/

7. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Użytkowników, tj. zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu.

§ 2

Definicje

1.Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży w ramach prowadzonego przez Sprzedawcę Sklepu, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.Sprzedawca – DORADO CHŁODNIE” Sp. z o. o. z siedzibą w Bielsko-Biała 43-300, Św. Anny 22, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000092418, NIP: 9372122193, REGON 070894170, dane kontaktowe: www.dorado.com.pl/oddzialy/.

3.Klient – każdy podmiot, który zarejestrował Konto w sklepie lub korzysta ze sklepu bez rejestrowania Konta (jako Gość), dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu, w szczególności Konsument oraz Przedsiębiorca.

4.Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą, wpisana do właściwego rejestru przedsiębiorców, która zawiera Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą w ramach Sklepu, w związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą.

5.Gość – Klient, który dokonuje zakupów z Sklepie bez wcześniejszej rejestracji Konta.

6.Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, działający pod adresem internetowym www.sklep.dorado.com.pl.

7.Umowa zawarta na odległość – Umowa Sprzedaży, w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu pomiędzy Klientem będącym Konsumentem a Sprzedawcą, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 oprawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) zawarta bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość.

8.Regulamin – niniejszy regulamin i polityka prywatności Sklepu internetowego www.sklep.dorado.com.pl.

9.Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta drogą elektroniczną, w rozumieniu i zgodnie z ustawą dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. 2017.1219) i w oparciu o Regulamin, polegająca w szczególności na prowadzeniu Konta Klienta, na umożliwieniu Klientowi korzystania ze Sklepu i wyboru oraz zakupu Towaru od Sprzedającego w ramach Umowy Sprzedaży, jak również – jeżeli Klient wyraził na to zgodę – usługa dostarczania Newslettera, świadczona poprzez wysłanie i odebranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Klienta, bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.

10.Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta za pomocą Formularza zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów i nabycia własności wskazanych w nim Produktów, precyzujące Towar mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży, jego cenę, miejsce odbioru oraz formę płatności ceny.

11.Konto – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel zawierający zbiór informacji przechowywanych w Sklepie oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, podanych przez Klienta w ramach rejestracji w internetowym systemie Sklepu, zawierający dane osobowe Klienta, informacje o złożonych przez Klienta Zamówieniach w Sklepie oraz zawartych Umowach Sprzedaży.

12.Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

13.Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

14.Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty, które Klient zamierza kupić, umożliwiający Klientowi modyfikację złożonego zamówienia (przed jego wysłaniem Sprzedawcy), zarówno co do ilości wybranych produktów jak i ich rodzaju.

15.Produkt lub Towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej między Klientem a Sprzedawcą.

16.Umowa Sprzedaży – Umowa zawarta na odległość, przedmiotem której jest sprzedaż Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, na mocy której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własność zamówionych Produktów i wydać mu je, a Klient zobowiązuje się za zakupiony Produkt zapłacić cenę i go odebrać.

17.Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Sprzedawcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużących osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

18.Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości treści umieszczonych na stronie www Sklepu i prawidłowego korzystania z tego Sklepu, wysyłane przez system teleinformatyczny i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie) Klienta.

19.Newsletter – biuletyn w formie elektronicznej rozsyłany przez Sprzedawcę do Użytkowników za pomocą poczty elektronicznej, po wcześniejszym zapisaniu się na tę Usługę, w treści którego mogą znaleźć się różnego rodzaju informacje, w tym informacje handlowe, informacje stanowiące marketing bezpośredni oraz reklamę produktów i usług Sprzedawcy.

20.System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

21.Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

22.Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

23.Klauzule – zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych w formie tzw. check-boxów, dla wskazanych w ich treści celach, umieszczone na odpowiedniej stronie Sklepu, których Klient udzielił Sprzedawcy podczas rejestracji Konta lub składając Zamówienie.

24.Umowa o świadczenie Usług – umowa przedmiotem, której jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Usług.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1.Adres Sprzedawcy: Dorado Chłodnie sp. z o. o, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Św. Anny 22.

2.Adres e-mail Sprzedawcy bok@dorado.com.pl. Podany adres jest adresem, na który Klienci mogą wysyłać wszelkie oświadczenia woli i wiedzy.

3.Numer telefonu Sprzedawcy: +48 33 8 100 691

4.Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: ING Bank Śląski. PL 50 1050 1070 1000 0001 0529 3682

5.Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6.

7.Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00 – 15:00.

8.Klient może się porozumiewać ze Sprzedawcą za pomocą danych teleadresowych zawartych na stronie: www.dorado.com.pl/oddzialy/.

§ 4

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1.Każdy Klient zobowiązany jest przestrzegać zapisów niniejszego Regulaminu.

2.Sprzedawca świadczy następujące usługi drogą elektroniczną:

a.usługi informacyjne,

b.usługi komunikacyjne,

c.usługi w zakresie korzystania ze Sklepu w celu zakupów Produktów.

3.Usługi informacyjne polegają na udostępnianiu Klientom informacji umieszczonych w ramach prowadzonego serwisu internetowego w postaci Sklepu poprzez wyświetlanie strony o określonym adresie URL, zawierającej indywidualnie żądane przez Klienta dane informacyjne, a także polegające na otrzymywaniu informacji handlowych dotyczących Produktów sprzedawanych przez Sprzedawcę i Usług świadczonych przez Sprzedawcę. W ramach usług informacyjnych wyróżnia się szczególności:

a.usługi, w ramach których Klient otrzymuje ogólne informacje dotyczące Sprzedawcy, rodzaju prowadzonej przez niego działalności, oferowanych przez Sprzedawcę towarach i usługach;

b.możliwość założenia przez Klienta spersonalizowanego Konta i jego bieżące prowadzenie;

c.przesyłanie informacji handlowej, w szczególności dotyczącej oferty towarów i świadczonych usług

wformie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, w szczególności postaci Newsletter’a, o ile Klient wyraził taką wolę;

d.prowadzenie w ramach Sklepu akcji marketingowych, w tym programów lojalnościowych, konkursów i akcji promocyjnych szczegółowo określonych w odrębnych regulaminach;

e.usługi, w ramach których Klient może uzyskiwać od Sprzedawcy dokumentację dotyczącą Produktów, karty produktów, filmy instruktażowe oraz inne pliki do pobrania;

f.usługi, w ramach których Klient uzyskuje dostęp do informacji o statusie złożonej przez siebie reklamacji.

4. Usługi komunikacyjne polegają na umożliwieniu, na indywidualne żądanie Klienta, komunikacji z odpowiednim działem lub osobami kontaktowymi Sprzedawcy. W ramach usług komunikacyjnych wyróżnia się w szczególności usługi, w ramach których Sprzedawca i Klient przekazują sobie wzajemnie informacje związane z prowadzoną współpracą handlową.

5.Usługi w zakresie korzystania ze Sklepu polegają na umożliwieniu Klientom posiadającym Konto (lub też korzystającym z niego jako Gość) przyjmowanie ofert za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.dorado.com.pl, www.shop.dorado.com.pl na Towary umieszczone przez Sprzedawcę na stronie www. Sklepu, w celu ich zakupu. Zasady i warunki korzystania ze Sklepu są określone w Regulaminie.

§ 5

Wymagania techniczne – minimalne wymagania

1. W celu korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych warunków technicznych:

a.posiadanie urządzenie końcowego z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome w wersjach wyższych od 30, Mozilla Firefox w wersjach wyższych od 30, MS Internet Explorer w wersji 10 i wyższych, Microsoft Edge w wersji 12 i wyższych, Opera w wersjach wyższych od 30, Safari w wersjach wyższych od 7;

b.posiadanie aktywnego konto poczty elektronicznej (e-mail);

c.włączona obsługa plików Cookies i Java Script;

d.czynne połączenie z siecią Internet.

2.W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Sprzedawca nie gwarantuje możliwości korzystania ze Sklepu oraz z Usług świadczonych przez Sprzedawcę oraz zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość tych Usług.

§ 6

Informacje ogólne

1.Sklep prowadzi zarówno sprzedaż hurtową, jak i detaliczną, przy czym sprzedaż hurtowa prowadzona jest jedynie na rzecz Przedsiębiorców.

2.Zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone w Sklepie są poglądowe i mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Produktu. W szczególności wygląd Produktów na zdjęciach prezentowanych w Sklepie może w nieznacznym stopniu różnić się od wyglądu Produktu dostarczonego Klientowi. Różnice mogą wynikać zwłaszcza z innych ustawień monitora Klienta, warunków oświetlenia, itp. W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedawca oświadcza, że niniejsze postanowienie nie powoduje ograniczenia odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem. Właścicielem zdjęć Produktów umieszczonych w Sklepie jest Sprzedawca. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym poczytuje się, w razie wątpliwości, nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.

3.Informacja o głównych cechach, cenie, dostępności Produktu w magazynie Sprzedawcy, wyświetla się w Sklepie przy zdjęciu lub w opisie Produktu.

4.Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest tylko po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu.

5.Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

6.Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt, koszt dostawy oraz ewentualne inne opłaty (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

7.Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

8.W celu skorzystania ze Sklepu oraz Usług świadczonych przez Sprzedawcę, konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu przez Klienta poprzez zaznaczenie pola checkbox przy komunikacie „Akceptuję warunki Regulaminu i polityki prywatności sklepu internetowego www.sklep.dorado.com.pl” oraz wprowadzenie do formularza, w ramach procesu rejestracji Konta danych Klienta niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, obraźliwych, informacji błędnych czy mogących wprowadzać w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych Sprzedawcy czy innych Użytkowników oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu, strony internetowej Sklepu lub Usług świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub Sprzedawcy, a także uzasadnione interesy Sprzedawcy. W razie powzięcia wiadomości o podejmowaniu przez Klienta w/w działań bezprawnych Sprzedawca może zablokować mu dostęp do Usług.

§ 7

Zakładanie Konta w Sklepie

1.Klient, który chce dokonywać zakupów w Sklepie, może założyć Konto w Sklepie. W tym celu należy wypełnić Formularz rejestracji, wprowadzając do niego wymagane przez Sprzedawcę dane. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

2.W procesie rejestracji Konta, Klient samodzielnie ustala i wprowadza Login (adres email) oraz Hasło. Ustalając Hasło Klient powinien użyć co najmniej 6 znaków. Założenie Konta wymaga podania następujących danych osobowych:

a.Adres dostawy: kod pocztowy, miejscowość ulicę, numer budynku i lokalu:

b.Imię i nazwisko

c.Adres e-mail;

d.Nr telefonu –dla ułatwienia kontaktu.

3.Niezwłocznie po założeniu Konta w Sklepie Sprzedawca prześle Klientowi na podany przez niego adres e-mail informację zawierającą potwierdzenie założenia Konta oraz treść niniejszego Regulaminu.

4. Rejestracja Konta lub korzystanie z formuły zakupów bez rejestracji Konta (jako Gość) jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Klientem a Sprzedawcą Umowy o świadczenie Usług. Rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy o świadczenie Usług. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony.

5.Rejestracja Konta wymaga zaakceptowania przez Klienta (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, tzw. checkbox) Regulaminu i polityki prywatności sklepu internetowego www.sklep.dorado.com.pl.

6.W celu skorzystania z możliwości robienia zakupów za pośrednictwem Sklepu bez posiadania Konta - w formule Gość – konieczne jest w procesie składania Zamówienia, podanie niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży danych osobowych oraz zaakceptowanie oświadczenia o zapoznaniu się Klienta z Regulaminem i akceptacji jego warunków. Wymaganą Klauzulą, niezbędną do zawarcia Umowy Sprzedaży jest zgoda na przekazanie przez Sprzedawcę osobom trzecim danych osobowych Klienta w celu realizacji składanych przez niego Zamówień (dostawy zamówionych Produktów).

7.Klient w celu zawarcia i zrealizowania Umowy Sprzedaży zobowiązany jest podać następujące dane: imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail oraz nr telefonu dla ułatwienia kontaktu;

8.Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu (adres email) i hasła ustanowionych przez Klienta w ramach procesu rejestracji Konta. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki dobrowolnego udostępnienia Loginu i Hasła osobom trzecim.

9.Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, zrezygnować z Usług Sprzedawcy usuwając samodzielnie Konto. Zamówienia złożone przed usunięciem Konta będą zrealizowane, chyba że Klient powiadomi Sprzedawcę jeszcze przed wysłaniem zamówionych Produktów, że rezygnuje z zamówionego Towaru. W razie złożenia Zamówienia w formule Gość (bez zakładania Konta) zrealizowanie zawartej Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę skutkuje automatycznym wygaśnięciem Umowy o świadczenie Usług.

10.Każdorazowe wypełnienie formularza Zamówienia przez Klienta korzystającego ze Sklepu jako Gość oraz zaakceptowanie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy takim Klientem a Sprzedawcą Umowy o świadczenie Usług. Umowa taka wygasa i traci moc wiążącą pomiędzy stronami z chwilą, gdy:

a)dane Zamówienie zostanie anulowane, albo

b)Umowa Sprzedaży zawarta w związku ze złożonym Zamówieniem zostaje wykonana przez strony albo straci moc wiążącą z innych przyczyn, w tym prawem przewidzianych albo w przypadku, jeżeli wprowadzone przez Klienta dane są niepełne i uniemożliwiają wykonanie Umowy Sprzedaży.

§ 8

Zasady zawarcia Umowy

1. Klient może złożyć Zamówienie po zarejestrowaniu Konta i zalogowaniu się na Koncie z wykorzystaniem właściwego Loginu i Hasła,

2.Zamówienia w Sklepie można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy. Możliwość składania Zamówienia może być niedostępna w razie okresowej konserwacji Sklepu (systemu komputerowego) oraz w razie jego awarii. Okresowa konserwacja Sklepu Internetowego nie powinna trwać dłużej niż 12 godzin.

3.Informacja o głównych cechach Produktu, jego cenie, dostępności w magazynie Sprzedawcy, a także informacja o braku możliwości odstąpienia od umowy z uwagi na okoliczności wskazane w par. 11, ust. 14 pkt. a), a także charakterystyka w postaci „produkt łatwo psujący się”, „mrożonka”, „chłodzony”, „zmiennowagowy” wyświetla się w Sklepie przy zdjęciu lub w opisie Produktu.

4.W celu złożenia Zamówienia Klient powinien:

a.wybrać Produkt, który Klient chce kupić, będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub inny równoznaczny);

b.zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji; jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji, lub w procesie zakładania Konta Klient nie podał danych

niezbędnych do zrealizowania Zamówienia, należy wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych osobowych Klienta składającego Zamówienie niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży;

c.wskazać miejsce dostarczenia zamówionych Produktów;

d. zweryfikować prawidłowość wprowadzonych lub wybranych danych dotyczących Zamówienia, w szczególności ilości i rodzaju zamawianych Produktów, miejsca dostawy zamówionych Towarów, danych Klienta, ceny za Produkt oraz formy płatności;

e.potwierdzić zapoznanie się i zaakceptować, jako wiążące Klienta postanowienia Regulaminu, a nadto jeżeli Klient wyraża na to zgodę, potwierdzić jako wiążące stosowne Klauzule. Akceptacja Regulaminu, nie jest wymagana, w razie, gdy został on zaakceptowany przez Klienta już wcześniej, np. w procesie zakładania Konta;

f.kliknąć pole oznaczone jako „Zamawiam, z obowiązkiem zapłaty”, co oznacza że złożenie Zamówienia wiąże się z obowiązkiem uiszczenia ceny przez Klienta za zamówiony Towar.

g.Wskazać preferowany termin oraz godzinę dostawy zamówionych produktów.

5.Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy nabycia wybranych przez Klienta Produktów, po cenach określonych w Zamówieniu, oraz z zawarciem Umowy Sprzedaży.

6.Fakt złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży przez Klienta zostanie mu potwierdzony w formie mailowej (wiadomość elektroniczna e-mail „Potwierdzenie wpływu zamówienia”), zgodnie z zapisami ust. 7. Wraz z tą wiadomością Klientowi przesyłana jest również treść Regulaminu, a także treść zaakceptowanych Klauzul.

7.Treść złożonego Zamówienia i związanej z nim Umowy Sprzedaży jest udostępniana Klientowi na jego Koncie, a także przesyłana wraz z potwierdzeniem złożenia Zamówienia na podany przez Klienta adres email.

8.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:

a.zmiany daty i godziny dostawy (po ustaleniu jej z kupującym)

b.zmiany zamawianej prze Klienta ilości towarów i wartości zamówienia m.in. w przypadku towarów „zmiennowagowych”

c.odmowy realizacji zamówienia jeżeli:

-miejsce dostawy wskazane przez Klienta znajduje się poza obszarem dostaw Sprzedawcy, lub jeżeli

– klient nie dokonał płatności, lub płatności uzupełniającej,

-nie można zrealizować dostawy w preferowanym przez użytkownika terminie.

9. Sprzedawca zobowiązuje się poinformować Klienta o zmianie lub anulowaniu zamówienia za pośrednictwem wiadomości email w przypadkach określonych w pkt. 8.

10.W przypadku gdy zamówienie zostanie zmienione w taki sposób, że kwota do zapłaty po modyfikacji będzie niższa od kwoty z pierwotnego zamówienia – Sprzedawca zwróci różnicę na rachunek bankowy użytkownika w ciągu 14 dni.

11.W przypadku gdy zamówienie zostanie anulowane Sprzedawca zwróci różnicę na rachunek bankowy użytkownika w ciągu 14 dni.

12.W przypadku gdy zamówienie zostanie zmienione w taki sposób, że kwota do zapłaty po modyfikacji będzie wyższa od kwoty z pierwotnego zamówienia – Sprzedawca prześle w wiadomości email określonej w pkt. 9 informację o konieczności dopłaty wraz z linkiem do dokonania przelewu uzupełniającego.

13.Do czasu dokonania przez użytkownika przelewu uzupełniającego zamówienie użytkownika będzie wstrzymane.

§ 9

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1.Sprzedawca dostarcza zamówienia na wskazany przez Klienta adres. Z zastrzeżeniem, że miejscem przekazania zamówienia są drzwi budynku lub brama posesji na której umiejscowiony jest budynek.

2.Sprzedawca dokonuje dostawy własnym transportem. Koszt dostawy jest zależny od wartości złożonego zamówienia. Szczegółowe i aktualne informacje nt. ceny dostawy jest wyświetlana w Koszyku, w pozycji „Podsumowanie Zamówienia”.

3.Klient może dokonać zapłaty za pomocą przelewów online dostępnych za pośrednictwem serwisu iMoje.

4.Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.W przypadku, gdy nie dojdzie do dokonania zapłaty przez Klienta w terminie określonym w pkt. 4., Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Klientowi, pocztą elektroniczną na adres elektroniczny podany przez Klienta, oświadczenia woli o odstąpieniu. W takim przypadku umowa sprzedaży będzie uważana za niezawartą, a zamówienie za anulowane. W takich okolicznościach Klient ani Sprzedawca nie będą zobowiązani względem siebie do żadnych świadczeń, w szczególności uiszczenia odszkodowania lub jego surogatu, zwrotu kosztów itp.

§ 10

Wykonanie umowy sprzedaży

1.Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie, zgodnie z § 8 Regulaminu.

2.Zakupiony Produkt zostanie wydany Klientowi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Przewidywany termin wydania Produktu wynosi maximum 2 dni robocze od dnia złożenia zamówienia, pod warunkiem złożenia zamówienia do godz. 16:00 i zapłaty za towar.

3.Dostawa Zamówienia odbywa się wyłącznie na obszarze działania Sprzedawcy. Do weryfikacji możliwości dostawy i zawarcia umowy sprzedaży służy formularz rejestracyjny przy zakładaniu konta – pole Kod pocztowy.

4.Dostawa Produktu do Klienta może być bezpłatna pod warunkiem złożenia zamówienia wartościowo większego niż kwota 300 zł, W innym przypadku dostawa Produktu jest płatna. Cena dostawy jest wyświetlana w Koszyku, w pozycji „Podsumowanie Zamówienia”.

5.Przejście własności zamówionego Produktu lub Produktów następuje z chwilą i w miejscu ich dostarczenia do Klienta, po wcześniejszym uregulowaniu całej należności za zamówione Produkty.

§ 11

Prawo Konsumenta odstąpienia od umowy

1.Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Klient może w terminie 14 dni od Dnia Realizacji Zamówienia, od umowy odstąpić bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Zamawiający powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Zamawiający może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpienia od umowy – załącznik nr 1. Rekomendowanym przez Sprzedającego sposobem odstąpienia od umowy jest przesłanie wypełnionego formularza mailowo na adres: bok@dorado.com.pl, lub przesłanie go pocztą na adres Sprzedawcy,

3.Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający powinien dołączyć dowód zakupu Towaru, lub w inny sposób udokumentować zakup Towarów.

4.Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu od następujących Towarów:

4.1.ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;

4.2.dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych;

4.3.towarów które były używane lub noszą ślady użycia,

4.4.towarów w postaci świeżej żywności wymagającej specjalnych warunków przechowywania, np. świeże warzywa i owoce, mięso i wędliny, nabiał, mrożonki.

5.Klient ma obowiązek zwrócić Towary, których dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Rekomendowanym sposobem wykonania prawa odstąpienia od umowy, który umożliwi Sprzedawcy jak najszybsze załatwienie sprawy jest osobisty zwrot Towarów do magazyny Sprzedawcy, z której realizowano Zamówienie (adres właściwej Placówki będzie umieszczony na paragonie) przed upływem tego terminu. Do zachowania terminu wystarczy też odesłanie Towarów przed jego upływem.

6.Zwrot Towarów następuje na koszt Klienta. Jeżeli ze względu na charakter Towarów (np. waga, gabaryty) nie jest możliwe odesłanie tego Towaru w zwykły sposób, Sprzedawca ustali z klientem sposób i termin zwrotu.

7.Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Klienta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Zamawiającemu dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary.

8.Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w ust. 7 powyżej, do chwili dokonania przez Klienta zwrotu Towarów, których dotyczy odstąpienie od umowy.

9.Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający.

10.Przed odstąpieniem od umowy, Klient nie powinien korzystać z Towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. W przeciwnym razie, Klient będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Towarów.

11. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową oraz gwarancji producenta.

12.Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Zamawiającemu, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca).

§ 12

Reklamacja

1.Klient przed dokonaniem odbioru Towaru ma możliwość sprawdzenia ich w obecności Dostawcy. Sprzedawca zaleca nieprzyjmowanie uszkodzonych Towarów.

2.W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową po jego wydaniu Klient ma prawo złożyć reklamację.

3.W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć do magazynu z którego zrealizowano zamówienie Towar wraz z dowodem zakupu.

4.W przypadku Towarów żywnościowych reklamacja z tytułu niezgodności towaru z umową może być rozpatrzona przez Sprzedawcę, jeżeli została złożona niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż w terminie 24 godzin od dnia Realizacji Zamówienia.

5.Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Zamawiającego. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie, emailem lub telefonicznie.

6. Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji i zwrocie reklamowanych Towarów.

§ 13

Reklamacje związane z technicznymi nieprawidłowościami w działaniu Sklepu

1.Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego technicznie działania Sklepu oraz zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki wszelkie nieprawidłowości jakie się pojawią.

2.Każdy Klient może w razie nieprawidłowości złożyć reklamację, przesyłając do Sprzedawcy wiadomość za pomocą poczty elektronicznej na adres: bok@dorado.com.pl . Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a.Oznaczenie użytkownika;

b.Opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

3.Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta, a nawet do jego usunięcia, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

4.Zgłoszenie reklamacyjne może dotyczyć zablokowania przez Sprzedawcę konta Klienta lub zamiaru jego usunięcia w związku z naruszeniem Regulaminu czy przepisów prawa przez Klienta. Sprzedawca zobowiązany jest o podjętej decyzji, odnośnie zablokowania lub zamiaru usunięcia Konta, powiadomić Klienta umożliwiając mu zgłoszenie reklamacji i wyjaśnienie przyczyn i okoliczności związanych z naruszeniem obowiązujących regulacji. Klient, po otrzymaniu informacji od Sprzedawcy o zablokowaniu konta lub o zamiarze jego usunięcia, może w terminie 7 dni, złożyć wyjaśnienia i jeśli okażą się one uzasadnione Sprzedawca może Konto odblokować i/lub podjąć decyzję o jego nieusuwaniu, informując Klienta niezwłocznie o podjętej decyzji. Termin załatwienia zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego zablokowania przez Sprzedawcę konta Klienta lub zamiaru jego usunięcia, nie może być dłuższy niż 1 tydzień od zgłoszenia reklamacji.

5.Sprzedawca rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne, o których mowa w niniejszym paragrafie (inne aniżeli wskazane w ust. 4) w terminie 7 dni od chwili zgłoszenia reklamacji, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w w/w terminie Sprzedawca w informacji przekazywanej Klientowi, który wystąpił z reklamacją, określi przewidywany termin jej rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

6.O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi Klienta, składającego reklamację, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

7.W celu uniknięcia wątpliwości zastrzega się, że postanowienia niniejszego paragrafu, nie stosuje się do reklamacji Produktów zakupionych przez Klienta uregulowanej w § 12.

§ 14

Polityka prywatności i przetwarzanie danych osobowych

1.Właścicielem Sklepu i jego administratorem, a także Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych dobrowolnie przez nich w ramach Rejestracji w Sklepie oraz w ramach korzystania z Usług, w tym także przekazanych w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży jest Sprzedawca, tj. „DORADO CHŁODNIE” Sp. z o. o. z siedzibą w Bielsko-Biała 43-300, Św. Anny 22, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000092418, NIP: 9372122193, REGON 070894170, o kapitale zakładowym w wysokości 1 001 100,00 złotych, adres e-mail do kontaktu: bok@dorado.com.pl

2.Inspektor ochrony danych w przedsiębiorstwie Sprzedawcy dostępny jest pod adresem: bok@dorado.com.pl.

3. Przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach Regulaminu.

4.Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę jest art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, d oraz f RODO, przy czym:

a.art. 6 § 1 lit. a RODO – stanowi podstawę prawną do czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych, na które Sprzedawca uzyskał zgodę Klienta, w danym celu związanym z przetwarzaniem;

b.art. 6 § 1 lit. b RODO – stanowi podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy, np. przy zakupie Produktu. To samo odnosi się do wszelkich działań związanych z przetwarzaniem, niezbędnych do przeprowadzenia czynności przed zawarciem umowy, takich jak obsługa zapytań dotyczących Produktów lub Usług;

c.art. 6 § 1 lit. c RODO – stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w przypadkach, kiedy na Sprzedawcy spoczywa obowiązek prawny wymagający przetwarzania danych osobowych, na przykład w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych;

d.art. 6 § 1 lit. d RODO – stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w celu ochrony żywotnych interesów Klienta lub innej osoby fizycznej;

e.art. 6 § 1 lit. f RODO – stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do uzasadnionych interesów Sprzedawcy, na przykład przy zatrudnianiu dostawców usług w celu realizacji zamówień (np. usługi realizacji dostaw), przy wypełnianiu ankiet na potrzeby statystyczne oraz przeprowadzaniu analiz statystycznych, zapewnienia bezpieczeństwa na stronie, a także w celach związanych z marketingiem usług i towarów własnych Sprzedawcy.

5.Za dane osobowe uznaje się również dane IP komputera Klienta, za pośrednictwem którego Klient loguje się m.in. do Sklepu. Sprzedawca informuje także, że system teleinformatyczny wykorzystywany dla prowadzenia Sklepu zbiera szereg danych i informacji ogólnych po każdym uzyskaniu dostępu do strony www Sklepu, które są przechowywane tymczasowo w logach serwera. Zapis logu tworzy się w ramach automatycznego logowania dokonywanego przez system komputera przetwarzającego. Zbierane mogą być następujące dane:

a.Dostęp do strony internetowej (data, godzina i częstotliwość);

b.Sposób dotarcia stronę (witryna odsyłająca, hiperłącze, itp.);

c.Objętość przesłanych danych;

d.Stosowana przez osobę odwiedzającą stronę www Sklepu przeglądarka oraz jej wersja oraz używany system operacyjny;

e.Dostawcy usług internetowych, z których osoba odwiedzająca stronę www Sklepu korzysta.

6.Zbieranie i przechowywanie tych danych jest wymagane do działania witryny w celu zapewnienia funkcjonalności witryny oraz prawidłowego wyświetlenia zawartości naszej strony internetowej. Powyższe dane używane są również w celu zoptymalizowania strony internetowej Sklepu oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych Sprzedawcy.

7.Dane osobowe przetwarzane będą w celu: założenia Konta Klienta, korzystania przez Klienta ze Sklepu, komunikacji z Klientem, realizacji przez Sprzedawcę Usług oraz w innych celach określonych w Regulaminie. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Użytkowników również w celu:

a.zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży,

b.w celach księgowych, przeprowadzenia i obsługi rozliczeń z Klientem, a także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę,

c.marketingu bezpośredniego towarów i usług własnych Sprzedawcy,

d.obsługi Klienta i udzielenia mu pomocy, w tym udzielenia Klientowi odpowiedzi na zadane pytania czy zgłoszone problemy, w tym także dotyczące zgłoszonych reklamacji.

8.Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o zgodę, osoba która jej udzieliła ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, przy czym wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9.Dane osobowe Klienta mogą być także przetwarzane przez Sprzedawcę w celu wysyłania Klientowi informacji handlowej, o ile Klient wyraził na to zgodę, w tym także wysyłania mu Newslettera, przy czym zgodę na powyższe można wyrazić w trakcie zakładania Konta lub w dowolnym późniejszym okresie. Zgodę na otrzymywanie informacji handlowej Klient może odwołać w każdym czasie.

10.Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli Klient wniesie taki sprzeciw dane te w tym celu nie będą już przetwarzane.

11.Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie przez Klienta, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych osobowych wymaganych w procesie rejestracji Konta w Sklepie uniemożliwia taką rejestrację i założenie Klientowi Konta oraz korzystanie z Usług. Jeśli Klient korzystający ze Sklepu w formule „Gość” nie poda wymaganych danych osobowych, wskazanych w Regulaminie, Sprzedawca nie będzie mógł zrealizować Zamówienia i zawrzeć oraz zrealizować Umowy Sprzedaży.

12.Dane osobowe podane w procesie rejestracji Konta lub podane bez rejestracji Konta, będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres jaki jest niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to wymagane od Sprzedawcy zgodnie z prawem, w szczególności przez okres prowadzenia Konta Klienta, okres niezbędny do realizacji Usługi oraz Umowy Sprzedaży, a także przez okres niezbędny dla zapewnienia zgodnego z prawem przechowywania dokumentów księgowych, w tym na potrzeby ewentualnych kontroli właściwych organów państwowych nie dłuższy jednak niż okres przedawnienia wszelkich zobowiązań wzajemnych Sprzedawcy i Klienta oraz zobowiązań podatkowych z tytułu prowadzonej przez Sprzedawcę działalności. Sprzedawca będzie dokonywał co 12 miesięcy okresowego przeglądu posiadanych danych.

13.Klient ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), przy czym wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem. W razie cofnięcia zgody Sprzedawca ma obowiązek je usunąć, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a.dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b.osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

c.osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;

d.dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

e.dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

Obowiązek usunięcia danych osobowych przez Sprzedawcę nie dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz w przypadkach wskazanych w obowiązujących przepisach prawnych, w tym w szczególności w art. 17 ust. 3 RODO.

14.Usunięcie danych osobowych, na żądanie Klienta, jest równoznaczne z rezygnacją Klienta z Usług świadczonych przez Sprzedawcę, w oparciu o Umowę o świadczenie Usług, co skutkować będzie likwidacją konta Klienta i usunięciem treści umieszczonych na jego koncie, z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego. Po usunięciu Konta Klienta Sprzedawca zaprzestaje przetwarzania danych osobowych Klienta podanych w procesie rejestracji Konta, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie jednak możliwość zatrzymania tych danych jeśli jest to niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego wymagającego przetwarzania na mocy obowiązujących przepisów, w tym także do rozliczenia wykonanych Usług, a także Umowy sprzedaży (do czasu ich rozliczenia) oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz niezbędnych do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także tych których przetwarzanie dopuszczalne jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz umowy zawarte z Klientem.

15.Likwidacja Konta Klienta skutkuje tym, że zamawianie u Sprzedawcy Towarów odbywać może się wyłącznie w formule Gość.

16.Sprzedawca zobowiązuje się chronić dane osobowe Klienta stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych, w szczególności przez ich zabezpieczenie przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

17.Sprzedawca, za zgodą Klienta, będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klienta w celu badania Użytkowników pod kątem ich zachowań i preferencji (tzw. profilowanie) z przeznaczeniem wyników tych badań wyłącznie na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w Sklepie lub za jego pośrednictwem, a także w celach statystycznych. Profilowanie odbywa się za pośrednictwem plików cookies.

18.Szczegółowa regulacja dotycząca plików cookies zawarta jest w § 17 Regulaminu.

19.Sprzedawca informuje, że może przekazywać dane osobowe swoim pracownikom, którzy posiadają stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Użytkowników, a także podmiotom, z którymi współpracuje w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży oraz Usług, a także zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę. Przekazanie to dotyczyć może w szczególności podmiotów zapewniających obsługę informatyczną Sprzedawcy, obsługę księgową, obsługę prawną, oraz logistyczną, w tym operatorom pocztowym lub przewoźnikom, którzy realizują dostawę zakupionych Produktów – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, a nadto podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub kartą płatniczą w Sklepie – w przypadku Klienta, który korzysta z takich sposobów płatności za zakupione Produkty.

20. Przekazanie danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych lub w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

21.Sprzedawca informuje, że każdy Klient będący osoba fizyczną może żądać dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, uzupełnienia niekompletnych danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych Klienta. Nadto przysługuje mu prawo do uzyskania potwierdzenia i informacji o przetwarzanych danych osobowych jego dotyczących. Realizacja tych uprawnień następuje w oparciu o przesłane Sprzedawcy stosowne żądanie, wysłane drogą mailową na adres: bok@dorado.com.pl zawierające dane identyfikujące Klienta oraz zakres żądania.

22.Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

23.Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie

24. z obowiązującymi przepisami prawa, zapisami Regulaminu lub też na wniosek właściwych i uprawnionych organów państwowych.

25.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z nim firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących zarejestrowanych Użytkowników. Zestawienia takie nie zawierają jednak żadnych danych osobowych. Zebrane w ten sposób anonimowe informacje będą wykorzystywane w celu zapewnienia osobom korzystającym ze Sklepu lepszej obsługi, dostosowania strony do ich preferencji, kompilowania i analizowania danych statystycznych i trendów, administrowania stroną i jej doskonalenia.

26.Klient lub osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Sprzedawcę lub przez stronę trzecią. W takim przypadku Sprzedawcy nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

27.Klient ma również prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie jakim przetwarzanie jest związane z tym marketingiem. Prawo sprzeciwu Klient może wykonać za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne. W takim przypadku danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

28.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego – kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego/organizacji międzynarodowej.

§ 15

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

2.https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php; https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php .

3.Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a.Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą;

b.Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);

d.Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

4. Podanie powyższych adresów (linków) nie oznacza, iż Sprzedawca wyraził zgodę, na wniosek Konsumenta lub organizacji konsumenckiej go reprezentującej, o poddanie sprawy wynikającej z nieuwzględnionej reklamacji organowi uprawnionemu do pozasądowego rozwiązywania sporów.

§ 16

Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną

1.Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych przez Sprzedawcę pośrednictwem Sklepu obarczone jest każdorazowo ryzykiem naruszenia bezpieczeństwa sieci, które powinny być brane pod uwagę przez Klienta, mimo stosowania przez Sprzedawcę systemów zabezpieczających przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich. Zagrożeniami jakie mogą wystąpić są w szczególności:

a.możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywane drogą elektroniczną;

b.obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych, czyli szczególnego oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez Użytkownika; wirusy mogą być mniej lub bardziej szkodliwe dla systemu operacyjnego, w którym się znajdują, ale nawet w najmniej poważnym przypadku są marnotrawstwem pamięci RAM, CPU i miejsca na twardym dysku;

c.obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania; e-mail worm jest niszczącym atakiem przeciwko sieci, polegającym na zebraniu wszystkich adresów e-mail znajdujących się w lokalnym programie (na przykład w MS Outlook) i wysłaniu na nie setek e-maili zawierających robaka w niewidocznym załączniku;

d.możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli;

e. możliwość bycia narażonym na cracing lub phishing (łowienie haseł) - w kontekście informatycznym phishing oznacza technikę łamania zabezpieczeń (cracking), używaną do pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne;

f.piractwo komputerowe dotyczące oprogramowania;

g.sniffing - niedozwolony podsłuch, inny niż mieszczący się w granicach pojęcia cracking i phising, polegający na wykorzystaniu sniffera - programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci;

h.możliwość wprowadzenia przez inne osoby korzystające z systemu teleinformatycznego i/lub sieci telekomunikacyjnej nielegalnych urządzeń dających nieuprawniony dostęp do usług podlegających ochronie;

i.czynności kryptoanalizy, to jest odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia;

j.możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub "złośliwego" oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika, niewchodzące w granice definicji wymienionych powyżej, a występujace pod nazwami: wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax, itp.

2.Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo korzystania ze Sklepu i z sieci oraz korzystanie ze Sklepu w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na Usługę, jednakże nie jest w stanie zagwarantować Klientom, korzystania pozbawionego niebezpieczeństw wskazanych przykładowo w ust. 1. W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania ze Sklepu zaleca się, aby Klient posiadał oprogramowanie antywirusowe, by korzystał z sieci zabezpieczonej przed dostępem osób nieuprawnionych oraz aby nie udostępniał swojego loginu i hasła osobom trzecim, a nadto by przy zakładaniu Konta ustalił login lub hasło, w sposób utrudniający jego przypadkowe zgadnięcie.

§ 17

Polityka plików cookies

1.Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies” (niewielkie pliki tekstowe), które podczas korzystania ze stron internetowych Sklepu zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta na potrzeby uproszczenia i przyspieszenia działania Sklepu (np. poprzez zapamiętanie poprzednio otwartych tekstów i szybsze ich ponowne wczytywanie). Pliki „cookies” są nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika i jego danych. Każdy Klient może je włączyć lub wyłączyć w ustawieniach własnej przeglądarki.

2.Zamieszczenie plików cookies następuje za zgodą Klienta.

3.Sprzedawca może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP) Klienta.

4.Klient może wyrazić zgodę na przechowywanie przez Sprzedawcę na jego komputerze plików cookies.

5.Pliki cookies nie gromadzą danych osobowych Klienta, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klienta, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta.

6.Sprzedawca stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, i są one przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania ze Sklepu lub opuszczenia strony internetowej Sklepu bądź wyłączenia oprogramowania przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

7. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a.tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem jednak możliwości identyfikacji użytkownika;

b.możliwości logowania i utrzymywania sesji Klienta na każdej kolejnej stronie systemu, dzięki czemu Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c.dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Klienta oraz określenia jego profilu w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

8.Jeśli Klient nie chce otrzymywać plików cookies, może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (danej przeglądarki internetowej). Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

a.Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka;

b. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete- manage-cookies;

c.Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl;

d.Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL.

9.Sprzedawca informuje, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Klienta może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić poprawne korzystanie ze strony Sklepu.

§ 18

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1.Korzystanie przez Klienta z danej Usługi odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

2.Rejestracja Konta lub korzystanie z formuły zakupów bez rejestracji Konta (jako Gość) jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Klientem a Sprzedawcą Umowy o świadczenie Usług. Potwierdzeniem zawarcia Umowy o świadczenie Usług jest zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu. Rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy o świadczenie Usług. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony.

3.Regulamin niniejszy jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod linkiem Regulamin. Klient powinien zapoznać się z jego treścią przed zawarciem Umowy o świadczenie Usług. Sprzedawca udostępnia go również w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.

4.Każda ze stron może rozwiązać Umowę o świadczenie Usług w każdym czasie, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej. Okres wypowiedzenia Umowy wynosi 3 dni w przypadku Klienta oraz 14 dni w przypadku Sprzedawcy. Wypowiedzenie Umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za porozumieniem stron, skutkuje likwidacją konta Klienta.

5.Klient, który ma założone Konto rozwiązuje Umowę poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o wypowiedzeniu umowy lub poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta Klienta, wysłane na adres mailowy bok@dorado.com.pl lub poprzez samodzielne usunięcie Konta. W razie żądania usunięcia Konta, jego usunięcie i rozwiązanie Umowy o świadczenie Usług następuje w terminie 3 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał od Klienta stosowne żądanie lub oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie Usług. W razie samodzielnego usunięcia Konta przez Klienta uznaje się, że Umowa o świadczenie Usług uległa rozwiązaniu z chwilą likwidacji Konta.

6.Za datę złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu uznaje się datę odebrania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy lub żądanie usunięcia Konta.

7.Ustanie mocy wiążącej Umowy o świadczenie Usług pozostaje bez wpływu na moc wiążącą i treść Umów Sprzedaży oraz innych umów, zawartych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, przed datą ustania mocy wiążącej Umowy o świadczenie Usług. W przypadku ustania pomiędzy stronami Umowy o świadczenie Usług, Konto danego Klienta przestaje być aktywne i dostępne dla Klienta. Wszelkie złożone przez niego Zamówienia, przed datą ustania Umowy o świadczenie Usług zostaną zrealizowane.

8. Sprzedawca może rozwiązać, w trybie natychmiastowym (bez wypowiedzenia), Umowę o świadczenie Usług w stosunku do zarejestrowanego w Sklepie Klienta, w następujących sytuacjach i z następujących powodów:

a.Klient zamieszcza na stronie Sklepu treści bezprawne, w tym treści naruszające lub mogące naruszyć dobre imię innego Klienta;

b.Klienta dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych;

c.Klient w sposób rażący lub uporczywy narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub podejmuje jakiekolwiek działania, które są sprzeczne z celami i przeznaczeniem Sklepu;

d.Klient nie korzystał ze swojego Konta przez okres przynajmniej 365 dni;

e.Klient nie zaakceptował zmian w Regulaminie stosownie do postanowień § 21 ust. 3.

9.Sprzedawca jest uprawniony do dokonywania: a. zmian parametrów technicznych Sklepu;

b. czasowego lub stałego ograniczenia dostępności Sklepu;

c. likwidacji Sklepu – o czym powinien poinformować Użytkowników poprzez zamieszczenie, z odpowiednim wyprzedzeniem, stosownych informacji w ramach stron systemu. Informacja o likwidacji Sklepu zostanie również wysłana do Użytkowników posiadających Konta drogą mailową.

§ 19

Usługi Newsletter

1.Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który podczas rejestracji Konta aktywuje odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub po zalogowaniu się na swoje Konto zapisze się do usługi Newsletter na stronach Sklepu. Klient może również w każdym późniejszym czasie, w trakcie korzystania z Konta lub bez posiadania Konta, wyrazić zgodę na przesyłanie mu informacji handlowych oraz marketingowych w formie Newsletter’a. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda na korzystanie z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (zgodnie z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego) oraz zgoda na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej (zgodnie z art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) odbywa się poprzez zaznaczenie właściwej Klauzuli (check-box) w formularzu rejestracyjnym lub może być dokonana również w późniejszym terminie. W celu otrzymywania Newslettera konieczne jest uprzednie wyrażenie zgody zarówno na otrzymywanie informacji handlowych, jak i marketingowych, w tym za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.

2.Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej Klienta, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach Sprzedawcy. Newsletter zawierać może zawierać zarówno informacje handlowe, jak i informacje stanowiące marketing bezpośredni. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Użytkowników, którzy dokonali jego subskrypcji.

3.Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

§ 20

Ochrona praw własności intelektualnej

1.Sprzedawca oświadcza, że w związku ze świadczeniem Usług udostępnia Klientowi treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim i materiały opatrzone znakami towarowymi.

2.Klient korzystający ze Sklepu powinien przestrzegać autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych umieszczonych w Sklepie należących do Sprzedawcy lub innych podmiotów.

3.Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów, utworów umieszczonych na stronie internetowej Sklepu bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

§ 21

Postanowienia końcowe

1.Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, przepisy dotyczące ochronie danych osobowych (tj. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

3.Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu lub treść zmienionego Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później, niż na 14 dni roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu powinien zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji zmian Regulaminu ze strony Klienta skutkować będzie rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usług na dotychczasowych zasadach (tj. w oparciu o Regulamin sprzed zmiany). Klient może również zlikwidować swoje Konto, jeśli nie wyraża zgody na nowe postanowienia. Zmiana postanowień Regulaminu będzie skutkowała koniecznością ponownego wyrażenia zgody na zapisy Regulaminu przez Użytkowników, którzy nadal będą chcieli korzystać z Usług świadczonych przez Sprzedawcę.

4.Wszystkie przyjęte przez Sprzedawcę Usługi czy zakupy do realizacji, przed dniem zmiany Regulaminu, będą zrealizowane na podstawie dotychczasowego Regulaminu.

5.Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała najbliżej jak to możliwe intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.

6.W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

7.Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.05.2020.

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ